Sommerfest am 23.09.19

Impressionen vom Sommerfest